ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္ကာလရံုးပိတ္ရက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္ကာလတြင္ ဧျပီလ (၁၃) ရက္ေန႔မွ (၁၇) ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံရံုး ပိတ္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 11/04/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔