ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္သစ္ေရွးေဟာင္းသုေသသနအဖြဲ႔ တူးေဖာ္ေရးခရီးစဥ္ -၂၀၁၈ခုႏွစ္ဟန္လင္းေဒသ၌တူးေဖာ္ျခင္း

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ ျပင္သစ္အမ်ိဳးသားသိပၸံသုေတသနဌာန (French National Centre of Scientific Research (C.N.R.S))အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရွးေဟာင္းသုေတသနတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႔သည္မွာႏွစ္ေပါင္း၂၀နီးပါးရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္သုေသသနတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုအေရွ႕ေတာင္အာရွသမိုင္းမတင္မီေခတ္၏ေရွးေဟာင္းသုေသသနကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးဟု ႏုိင္ငံတကာကအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ Dr.Thomas Oliver PRYCE က ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ျပင္သစ္ေရွးေဟာင္းသုေတသနကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိေရွးေဟာင္းသုေသတနဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကိုျဖည့္ဆည္းဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ဝန္ႀကီးဌာန၏ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနသည္ျပင္သစ္ေရွးေဟာင္းသုေတသနအဖြဲ႔ႏွင္႔အတူတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၌တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။အဓိကပ်ဴၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္အေရးပါေသာဟန္လင္းေဒသသည္ကမာၻ႔ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔(ယူနက္စကုိ)စာရင္းဝင္ျဖစ္ၿပီးဟန္လင္းျပတိုက္ေနရာ၌ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ားမ်ားျပားစြာေတြ႔ရွိရပါသည္။ေက်ာက္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္ေသာဟန္လင္းေဒသ၌အေျခခ်ေနထိုင္မွဳမ်ားႏွင့္ ေၾကးေခတ္၊သံေခတ္ကာလကပ်ဴးသခၤ်ီဳင္းရာမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းအပါအဝင္ပ်ဴေခတ္မီးသၿဂၤိဳဟ္ျခင္းဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ားကိုျပင္သစ္ေရွးေဟာင္းသုေတသနအဖြဲ႔၏လက္ရွိေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပင္သစ္ေရွးေဟာင္းသုေတသနအဖြဲ႔သည္ႏွစ္စဥ္ေရွးေဟာင္းသုေတသနတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားအျပင္တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ေရွးေခတ္အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုအခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာစိစစ္ျခင္းႏွင့္ ဟန္လင္းေဒသ၏ အတိုင္းအတာမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းအစရွိသည့္ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္မွဳ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။လက္ရွိနည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားျဖင့္ေရွးေဟာင္းသုေတသနနယ္ပယ္၌ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာျမန္မာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ျပင္သစ္ေရွးေဟာင္းသုေတသနအဖြဲ႔က ပံ့ပိုးေလ့က်င့္ေပးသြားမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ျပင္သစ္သံရံုး၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသံအရာရွိသည္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ဟန္လင္းေဒသသို႔သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳေလ့လာခဲ့ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 23/02/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔