ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အဖြဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ျမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ဟိုတယ္က႑မ်ားတြင္ တုိးတက္ေစရန္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီ (၈)ခု၏ စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အဖြဲ႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီးမွ ဦးေဆာင္ျပီး ၂၀၁၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၈)ႏွင့္ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ျမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ပါမည္။ လိုက္ပါသြားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အဖြဲ႔တြင္ AccorHotels, Artelia, Bioderma, Camusat, EDF, ENGIE, Razel-Bec ႏွင့္ Tractebel စေသာျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ French Development Agency (AFD), the France-Myanmar Chamber of Commerce and Industry (CCIFM) ႏွင့္ ျပင္သစ္သံရုံး စီးပြားေရးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္လိုက္ပါသြားမည္ျဖစ္သည္။
ျပင္သစ္စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အဖြဲ႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ ဝန္ႀကီး ဦးေဆြသိန္း၊ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရုံး ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းမွတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေတြြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီးဦးေဆာင္ေသာစီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အဖြဲ႔ကို KBZ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ဥကၠဌ ဦးေအာင္ကိုဝင္းကလည္းလက္ခံေတြဆံုကာ ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ကုမၸဏီမ်ားၾကား စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈတိုးတက္ေစေရးအုတ္ျမစ္ခ်သြားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 29/09/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔