အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအၾကံေပး ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရျခင္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအၾကံေပး ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအၾကံေပးျဖစ္ေသာ ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရ၍ ကြယ္လြန္သြားရျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သူကိုဖမ္းဆီးရန္ ၾကိဳးစားေသာ Taxi ယဥ္ေမာင္းတို႔ ကြယ္လြန္သြားရျခင္းကို သိရွိရ၍ ျပင္သစ္သံရံုးအေနျဖင့္ အ႔ံဩတုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားရျပီးဝမ္းနည္းရပါသည္။ ထိုစက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဖြယ္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုက်ဳးလြန္သူအား မလြဲမေသြျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံရုံးအေနျဖင္႔ က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ား၊ ၄င္းတုိ႔၏ မိတ္ ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) တုိ႔ အတြက္အထူးဝမ္းနည္း ေၾကကြဲပါ ေၾကာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ လူ႔အခြင္႔အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ေနေသာအေရးၾကီးသည္႔ အမာခံ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက်ဆုံးသြားရျခင္းျဖစ္ျပီး က်ဆုံးသြားသည္႔ ဦးကုိနီအားဂုဏ္ျပဳ အပ္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 30/01/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔