ပါရီျမိဳ႕အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရျခင္းေၾကာင္႔ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ႔ရသူမ်ားအတြက္ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား

ႏုိဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔ ညအခ်ိန္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ပါရီျမိဳ႕အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရျခင္းေၾကာင္႔ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ႔ရသူမ်ားအတြက္ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကုိ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈ႕ဌာနတြင္ တနဂၤေႏြေန႔ ၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ႔ရာ ရန္ကုန္တြင္ေနထုိင္ေသာျပင္သစ္ ႏွစ္ရာခန္႔တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ထုိ္ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီးမွ ျပင္သစ္အစုိးရသည္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈကုိလုံးဝဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိခဲ႔ျပီး အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ႕ကုိထိန္းသိမ္းလွ်က္ နားလည္မႈ႕မရႈပ္ေထြးေအာင္ႏွင္႔ ညီညြတ္မႈ႕မျပိဳကြဲေစရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းသတိေပးခဲ႔ပါသည္။ သံအမတ္ၾကီးသည္ ထုိအခမ္းအနားသုိ႔ ေထာက္ခံအားေပးရန္ႏွင္႔ ေစတနာျဖင္႔ ႏွစ္သိမ္႔ရန္ လာေရာက္ၾကေသာ ျမန္မာမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းကုိလည္းေျပာဆုိခဲ႔ပါသည္။

အသက္ဆုံးရႈံးခဲ႔ရသူမ်ားအတြက္ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား

PDF - 101.5 kb
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး၏ မိန္႔ခြန္း
(PDF - 101.5 kb)

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 18/11/2015

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔