ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံရံုး ကေထာက္ခံေသာ CFI ၏ အထူးအစီအစဥ္ ကို MEDIAS 21 ဟုေခၚပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္သိမ္းေရး သတင္းပညာ ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာက႑မ်ား ကို တစ္ႏွစ္တာ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ ဤသင္တန္း အတြက္ ဦးေဆာင္အယ္ဒီတာတစ္ေယာက္၊ ထိပ္တန္း သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ တို႔ကို ပါဝင္ဘို႔ရန္ ဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။ ဤ အထူးအစီအစဥ္ကို 2015 ေမလမွ 2016 ဇန္နဝါရီလ အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွာ
• E- Traning ႏွင့္ အာဆီယ ံသတင္းေထာက္မ်ား၊ ျပင္သစ္သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚ၊သတင္းမ်ားဖလွယ္ေသာ Networking လုပ္ျခင္း
• Kuala Lumpur, Bangkok ႏွင့္ Paris ျမိဳ႕မ်ားတြင္ သင္တန္းတက္္ျခင္း
• Paris ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ COP21 Climate change conference ကိုတက္ေရာက္ျပီး မိမိ မီဒီယာ အတြက္ သတင္းယူႏိုင္ျခင္း
• ကမၻာ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖၚျပေသာ သတင္းစဥ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးအကူအညီရႏိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။
တြဲထားေသာဖိုင္ထဲတြင္ မည္သို႔ေလ်ာက္ထားရမည္ကို အင္ဂလိပ္လိုရွင္းျပထားျပီး ေအာက္ပါလင့္ထဲသို႔သြား၍လည္း ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

http://www.ac.cfi.fr/en-GB/appel-a-candidature/41:wed-25-feb-2015-12-55-24-0100.html

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 25/03/2015

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔