ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတျပီးလုံျခဳံမႈ႕အနည္းဆုံးေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ တက္ၾကြစြာကူညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

သတင္းေၾကျငာျခင္း - ၂၀၁၅-ခုႏွစ္အတြင္း ျပင္သစ္တုိ႔၏ အစားအစာေထာက္ပံ႔ကူညီမႈ႕- ပထမသုံးစြဲမႈ႕အစီအစဥ္

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစားအစာေထာက္ပံ႔ကူညီမႈ႕အစီအစဥ္ (CIAA) သည္ ကမၻာတဝွမ္းလုံးရွိ ဆင္းရဲမြဲေတျပီးလုံျခဳံမႈ႕အနည္းဆုံးအေနအထားရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အစားအစာႏွင္႔ အာဟာရ ရရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ႕ အကူအညီေျမာက္မ်ားစြာလုိအပ္လွ်က္ရွိေနသည္႕ ဆီးယီးရား ၊ Central African Republic ႏွင္႔ အီဘုိလာေရာဂါ ဒုကၡသည္တုိ႔အတြက္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသည္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိပါသည္။

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အစားအစာေထာက္ပံ႔ကူညီမႈ႕ပထမသုံးစြဲမႈ႕အပုိင္းအစီအစဥ္တြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင္႔ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ၊ အာရွတုိက္ ႏွင္႔ အာဖရိကတုိက္တုိ႔တြင္ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္႔ ေဒသတြင္းအျမဲလုိလုိေပၚေပါက္ေနေသာအခက္အခဲမ်ားကုိ အတုိင္းအတာအခုအထိ ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ယူရုိေငြသန္း (၂၀၀) ေက်ာ္အသုံးျပဳရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ႕အကူအညီေပးျခင္းသည္ ျပင္သစ္သံရုံးအတြက္ ဦးစားေပးက႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ႔ေသာသုံးႏွစ္တာကလတြင္ ယူရုိေငြ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေပးအပ္ခဲ႔ျပီးလုိအပ္မႈ႕မ်ားရွိသည္႔ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာသုံးစြဲ ေစခဲ႔ကာ စံနမူနာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေစခဲ႔ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲမႈ႔လမ္းစဥ္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္႔ ဤတုိင္းျပည္တြင္အစားအစာလုံေလာက္မႈ႕မရွိသည္႔ျပႆနာအေနအထားကုိေမ႔ေလွ်ာ႔၍မရႏုိင္ဘဲ ၎၏ ၂၆-ရာခုိင္ႏႈန္းေသာလူဦးေရသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ႕အဆင္႔ေအာက္တြင္ေရာက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဝန္ၾကီးဌာနအတြင္းေကာ္မတီမွ ေနာက္ထပ္ေထာက္ပံ႕ေငြ ယူရုိ ေလးသိန္းကုိ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ျပင္သစ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ Action contre la Faim ႏွင္႔ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ Triangle Génération Humanitaire တုိ႔အားတဖြဲ႔လွ်င္ ယူရုိေငြ ႏွစ္ေသာင္းစီကုိ ၄င္းတုိ႔၏ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သုံးစြဲေစ ခဲ႔ပါသည္။

ဤကဲ႔သုိ႔ျပင္သစ္တုိ႔၏တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားမႈ႔သည္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ၏ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားထဲမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ႕အကူအညီေပးမႈႏွင္႔ ကုိက္ညီ္မႈ႕ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိစီမံကိန္းမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မတူညီေသာလူမ်ဳိးစုအုပ္စုႏွစ္ခုအၾကားပဋိပကၡတင္းမာမႈေၾကာင္႔ျဖစ္ ေပၚလာေသာအခက္အခဲမ်ားကုိခံစားၾကရသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင္႔ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိး တက္ေစရန္ႏွင္႔ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာစုိက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါ ထင္ရွားသည္႔အစုိးရမဟုတ္ေသာ ျပင္သစ္အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခု ႏွင္႔ ရင္းႏွီးစြာသမုိင္းတြင္မည္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားဂုဏ္ယူလွ်က္ ျပင္သစ္သံရုံးအေနျဖင္႔ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ႕အကူ အညီေပးမႈ အေျခခံမူမ်ားကုိတန္ဖုိးထားပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပလုိပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ လူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ႕အကူအညီ လုိအပ္ေနသည္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ႕အကူအညီေပး လုပ္ေဆာင္သူအားလုံးသည္ လြတ္လပ္စြာ ႏွင္႔ လုံးဝ စိတ္ခ်လုံျခဳံမႈ႔ရွိစြာ ဆက္သြယ္ျပီး ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 13/04/2015

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔