ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္သစ္ကုန္သြယ္ေရး ႒ာန၏ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈက႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအၾကာင္းေၾကညာျခင္း [fr]

JPEG JPEG

ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီ ၇ ခု ပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ၊ တနလၤာေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေန႔နံနက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္သစ္ကုန္သြယ္ေရး ႒ာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဖြင့္ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မတီမွ အၾကံေပးမ်ား ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ႒ာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ၎ ျပင္သစ္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္သစ္သံရံုး၌ ၾကဳိဆိုခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ၎ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အလားအလာရွိေသာ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

အဂၤါေန႔ နံနက္၌ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ အညစ္အေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။
ယင္းေန႔ ေန႔လည္ပိုင္း၌ မိလႅာႏွင့္ ေရဆိုး စနစ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရာ မႏၲေလး ၿမိဳ႕၏ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္မွ အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈ က႑ ေရရွည္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။
ဆက္လက္၍ ညေနပိုင္း၌ Networking cocktail က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ မႏၲေလး ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တို႔ ပူးတြဲဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎ ေဆြးေႏြးပြဲကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 05/12/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔