ၾကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္

ဗီဇာေလ်ာက္ထားရန္အတြက္ ေအာက္ပါ Website ကိုခ်ိတ္ဆက္ျပီး ရက္ခ်ိန္းရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.00.03/frameset/frameset.html?lcid=1&sgid=246&suid=1

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 06/02/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔