(၂၁) ရာစုပင္လံု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၀၁၆ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္)

ျမန္မာအစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္ႏွက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး Mr. Ban Ki-moon အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္ တြင္ အတူတကြစုေပါင္းကာ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၂၁) ရာစုပင္လံု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံဖြင့္ပြဲကို ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံမွ လိွက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ယံုၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံပါသည္။

ဤ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အလြန္ အေရးၾကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းျဖစ္ပါသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကုိ ဆက္လက္ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

JPEG

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 01/09/2016

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔