၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီကမ္းရုိးတန္း ၌ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္႕ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ေလယာဥ္ ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ သံရုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

ဇြန္လ (၈) ရက္ ၊ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံရုံးသည္ ဇြန္လ (ရ) ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီကမ္းရုိးတန္း ၌ စစ္သည္/မိသား စုဝင္မ်ားကုိသယ္ေဆာင္လာေသာ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္႕ သတင္းႏွင္႔႔ပတ္သက္၍ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံရံုးသည္ ဤမေတာ္တဆထိခိုက္မွဳပါဝင္သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။ ျပင္သစ္သံရံုးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ မိသားစုအားလံုးႏွင့္ ထပ္တူဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းေဖၚျပအပ္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 09/06/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔