ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျမိဳ႕မ်ား ေရ႐ွည္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတတ္ႏိုင္ေရး ေရွးရႈျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ "Smart & Sustainable Cities Forum"

ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျမိဳ႕မ်ား ေရ႐ွည္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတတ္ႏိုင္ေရး ေရွးရႈျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ "Smart & Sustainable Cities Forum"

ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပင္သစ္ - ျမန္မာ "Smart & Sustainable Cities Forum" ႏွစ္ခုကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၇) ရက္ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တို႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
၄င္းဖိုရမ္ႏွစ္ခုကို ျပင္သစ္ Trade Commission (Business France) မွစီစဥ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕ျပအေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးက်ြမ္းက်င္ေသာ ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ျပီး ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ စီးပြားကူးသန္းဆက္သြယ္ေရးတိုးျမွင့္ရန္ အခြင့္အလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းဖိုရမ္နွစ္ခုတြင္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား (၂၅၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ျပင္သစ္ဖက္မွလည္း ကုမၸဏီ (၂၅) ခုတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ုျပဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အနီးဆံုးေသာ အနာဂတ္ကာလတြင္ ခန္႔ခြဲစီမံရမည္္ျဖစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည့္စံုေသာ ၿမိဳ႕ုျပအေျခခံအေဆာက္အအံု မရွိျခင္းသည္ ႏိုင္ငံဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တားစည္းလ်က္ရွိသည္။ ဤ ဖိုရမ္တို႔သည္ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအံု (ေရႏွင့္ေရသန္႔ ၊ စြမ္းအင္ ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ခန္႔ခြဲမႈ ၊ ဆက္သြယ္ေရး) ၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၊ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲေရးက႑မ်ားတြင္ ျပင္သစ္ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာျဖင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဘက္မွျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ (၅၀) ၾကာျပီး ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျပဳလုပ္ေသာ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အႏိုင္ရျပီးေနာက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ထူးျခားေသာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္ ေရွ့ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္ေစလိုျပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ လည္းမ်က္ႏွာလွေသာျမိဳ႕ျဖစ္ေစလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကို ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္၊ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိသမိုင္းဝင္အေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျမစ္ကမ္းမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ကူညီရန္ အထူးေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကလည္း ျပင္သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔မွေခ်းေငြ ယူ႐ိုေငြ သန္း (၂၀၀) ျဖင့္ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑အတြက္ပ့ံပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ဇြန္လက ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ၾကီး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အျပီးတြင္ျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ျပင္သစ္နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္လည္း ျမန္မာအစိုးရမွ ျမိဳ႕ျပ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အၾကံဥာဏ္ေပးႏုိင္ရန္ အသင့္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြေႏြးျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားတို႔မွ ဖိုရမ္အသီးသီးကိုဖြင့္လွစ္ေပးျပီး ၄င္းဖိုရမ္တို႔၏အစီအစဥ္ကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲျပီးက်င္းပခဲ့သည္။ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပင္သစ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၄င္းတို႔၏က်ြမ္းက်င္မႈ႕နည္းလမ္းမ်ားကို အသီးသီးမိတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ျမိဳ႕ျပႏွင့္သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ၊ စြမ္းအင္ ၊ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား စေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္ျမိဳ႕စလံုးတြင္ ဖိုရမ္အစီအစဥ္ကို အစိုးရဌာနဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ၊ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုျပီး B2B Meetingတြင္ ၄င္းတို႔၏ အလားအလာရွိေသာ project မ်ားကို ေဆြးေႏြးႀကျခင္းျဖင့္အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

"Smart & Sustainable Cities Forum" ဖိုရမ္ႏွစ္ခုကိုဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ား
ျပင္သစ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MEEM) ၊ ျပင္သစ္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေအဂ်င္စီ (ADEME) ႏွင့္ ျပင္သစ္ အမ်ားပိုင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံမႈ႕ဘဏ္ (BPI) တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ "Vivapolis" (ေခၚ) "ျပင္သစ္အစိုးရအေထာက္အကူျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Sustainable Cities (ေရ႐ွည္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတတ္ေသာျမိဳ႕ျပ) တည္ေဆာက္ေရးက်ြမ္းက်င္သူမ်ား ကြန္ယက္" မွ ျပင္သစ္ကုမၸဏီ ၂၅ ခုတို႔လည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ားမွာ: ARCHETYPE, AREP VILLE, ATERLIA, BERIM, CNR, DE-SO SAS, EUROTRADIA INTERNATIONAL, EDF, EFICA, EIFAGE, L’ATELIER ARCHITECTS, HYDROMOBIL, MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES, MPH CONSULTING SERVICES SINGAPORE PTE. LTD, OREADA BRECHE, OUTINORD, PARKEON, PHOSPHORIS, POMA, RATP INTERNATIONAL, RAZEL MYANMAR, SAINT GOBAIN PAM, SYSTRA, SAFAGE, SCHNEIDER.

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 21/03/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔