ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္သစ္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားစတင္ထမ္းေဆာင္ျခင္း (ေဖေဖၚဝါရီလ ၁-ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္)

ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႕တြင္က်င္းပခဲ႔သည္႕အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင္႔ ျဖစ္ထြန္းလာသည္႕လႊတ္ေတာ္သည္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ စတင္ထမ္းေဆာင္လာႏုိင္ျခင္းအတြက္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါသည္။
ဤသည္မွာ အေရးၾကီးေသာ အဆင္႔တစ္ခုကုိ ေနာက္ထပ္ ျဖတ္ေက်ာ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီျပန္လည္ရွင္သန္လာေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရန္မွာ ယခုလႊတ္ေတာ္အသစ္၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္လာပါသည္။
ထုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင္႔ေထာက္ခံခ်ီးက်ဳးပါေၾကာင္း ႏွင္႔ ဤတုိင္း ျပည္အတြက္အေရးပါေသာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ႕အားလုံးကုိလည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင္႔ ၾကဳိဆုိအပ္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 02/02/2016

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔