ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး Mr. Christian Lechervy ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ့ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆုိင္ရာဌာနသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး Mr. Christian Lechervy ၊ ျပင္သစ္သံရုံး ႏွင့္ ျပင္သစ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (AFD) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ Merieux Foundation တို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ့ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆုိင္ရာဌာနသို႔ ယေန႔ ၂၃ရက္၊ ဧျပီလ၊ ၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိခ့ဲပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန (MoHS)၏ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒၚေဌးေဌးတင္၊ NHL၏ညႊန္ၾကားေရးမႈး ေဒါက္တာ၀င္းသိန္း ႏွင့္ NHLအဖြဲ႕တုိ႔က လာေရာက္လည္ပတ္ေသာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ NHL၏ အဓိကေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား တင္ျပခဲ့ျပီး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဓာတ္ခြဲခန္းအေဆာက္အဦးမ်ားကို ဆက္လက္၍ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ၄င္းအေဆာက္အဦးမ်ားသည္ AFD ႏွင့္ EU တို႔၏ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေသာ ျပန္လည္မြန္းမံအဆင့္ျမွင့္တင္မည့္စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည္။ ယူရုိ၂၇သန္းတန္ေၾကးရွိေသာ ၄င္းစီမံကိန္းသည္
(၁) တည္ရွိေနဆဲသမိုင္း၀င္အေဆာက္အဦးကိုမြန္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊
(၂) အဆင့္ျမင့္ေသာလုံျခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ဓါတ္ခြဲခန္း (BSL3) ႏွင့္
(3)က်ယ္ျပန္႔ေသာစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္အသိပညာေပးေရးအစီအစဥ္ တုိ႔ကိုေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ့စံျပဓါတ္ခြဲခန္းတစ္ခုအျဖစ္ ၄င္း၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္စြမ္းရည္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ Merieux Foundation ႏွင့္ Pasteur Institute တို႔မွလည္း စီမံကိန္းကို ပ့ံပိုးကူညီသည္။ Pasteur Institute က က်ယ္ျပန္႔ေသာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္ အသိပညာေပးေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုလုံးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ NHL အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္မ်ားတုိးတက္ေစျခင္း ႏွင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းကြန္ယက္တိုးခ်ဲ႕ေစျခင္းတုို႔သည္ မည္သည့္ေရာဂါကိုမဆိုရွာေဖြႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးလုံျခဳံမႈဆိုင္ရာအႏၱရာယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစရန္ တို႔ အေထာက္အကူျပဳပါမည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 24/04/2019

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔