ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းကုန္သည္ၾကီးမ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔၏အေဆာက္အအံုႏွင့္ရံုးသစ္ဖြင့္ပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားခ်က္အရျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Christian Lechervy သည္ ရွမ္းျပည္နယ္သို့ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ႏွင္႔ (၈)ရက္ေန႔တို့တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ စီးပြားေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း သံအမတ္ၾကီးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကုန္သည္ ၾကီးမ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏အေဆာက္အဦး ႏွင့္ ရံုးခန္းသစ္ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ရုံးခန္းသစ္မ်ားကို တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ကာ ကေမၻာဇအဖြဲ႔မွဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယကႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို သဒၵါတရား ထက္သန္စြာၿဖင့္လွဴဒါန္းသူဦးေအာင္ကို၀င္း အား ဆုတံဆိပ္ခ်ီးၿမွင့္ခဲ့ပါသည္။

ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယကၾကီး ဦးေအာင္ကို၀င္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ၿပင္သစ္သံအမတ္ၾကီးမွ တည္ခင္းဧည့္ခံေသာ အခမ္းအနားသို႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၎အခမ္းအနားတြင္ ၿပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး က မိန္႔ခြန္းေၿပာၾကားရာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကုန္သည္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းသည္ ရွမ္းၿပည္နယ္စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တန္ဖိုးရွိလွေသာ အခန္းက႑တစ္ခုၿဖစ္ရုံ သာမက ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ရွမ္းၿပည္နယ္ၾကားရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖလွယ္မႈမ်ားပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈတစ္ခု လည္းၿဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္အေၿခခံကာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကုန္သည္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ႏွင့္ ၿပင္သစ္ၿမန္မာ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ ဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံသင္တန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎ပြဲတြင္ ႏွင့္ၿပင္သစ္-ၿမန္မာကုန္သည္ၾကီးမ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌၿဖစ္သူမစၥစ္ Sarah Lubeigt ႏွင့္ Accor ဟိုတယ္အုပ္စု၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ ၿမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ၿပင္သစ္ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေကာ္မတီဥကၠဌၿဖစ္သူမစၥတာ Philippe Battle တို႔မွလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအၿဖစ္ လုိက္ပါ အားၿဖည့္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ရွမ္းၿပည္နယ္စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿပင္သစ္သံအမတ္ၾကီးကလည္း ထပ္မံေလ့လာလိုေသာဆႏၵရွိခဲ့ရာ ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္ ၿပင္သစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာသုေတသနႏွင့္ အၿပည္ၿပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔အစည္းၿဖစ္သည့္ CIRAD မွ ကိုယ္စားလွယ္ Mr. Laurent Vaysse လည္း လိုက္ပါလာခဲ့ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေၿခခံစားေသာက္ကုန္က႑၏ ၿပည္တြင္းမွလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ၿပင္သစ္သံအမတ္ၾကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဟဲဟိုးရွိ ဟင္္းသီးဟင္းရြက္ေၿခာက္မ်ားၿပင္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ Myanmar Belle စက္ရုံ ၊ Fresco လယ္ယာေၿမပုံစံႏွင့္ ေထာပတ္သီးစိုက္ခင္းတစ္ခုအပါအ၀င္ စိုက္ခင္းေပါင္းမ်ားစြာကိုသြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဤစီးပြားေရးခရီးစဥ္သည္ ရွမ္းၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၿပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္လည္းၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၿပင္သစ္သံအမတ္ၾကီးသည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလုံဆန္း ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ၊ လၽွပ္စစ္စြမ္းအားက႑ဆိုင္ရာေကာ္မတီတို႔၏ ဥကၠဌၿဖစ္သူ ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္ ႏွင့္တကြ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္လည္း အလားတူေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ သံအမတ္ၾကီး ႏွင့္ အတူရွမ္းၿပည္နယ္တြင္ရင္ႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားၿပဳလုုပ္လိုၾကေသာ EDF, Voltalia , Hydroquest ႏွင့္ Accor hotel မ်ားပါ၀င္သည့္ နာမည္ၾကီး ကုမၸဏီမ်ားလည္းလိုက္ပါခဲ့ၾကပါသည္။

ဤခရီးစဥ္သည္ ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီးအား ရွမ္းၿပည္နယ္ရွိ အေရးပါေသာလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုခုိင္မာၿမဲၿမံေသာ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈမ်ားၿဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ပါသည္။ သံအမတ္ၾကီးအေနၿဖင့္ အခ်ိန္ေပး အထူးဂရုစိုက္ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာရွမ္းၿပည္နယ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သူမ်ား အားလုံးကို လြန္စြာမွပင္ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရွိပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 14/02/2019

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔