ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံေတြ႕ဆုံျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး Christian Lechervy အား ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာ-ျပင္သစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ တိုးျမႇင့္ေရး ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ခံေရး အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပင္သစ္မွ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးႏွင့္ စြမ္းအင္က႑တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Rencontre entre la conseillère pour l'Etat Aung San Suu Kyi et l'ambassadeur de France Christian Lechervy
Rencontre entre la conseillère pour l'Etat Aung San Suu Kyi et l'ambassadeur de France Christian Lechervy
Rencontre entre la conseillère pour l'Etat Aung San Suu Kyi et l'ambassadeur de France Christian Lechervy

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 07/12/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔