ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီး အျဖစ္ Mr. Christian Lechervy ေရာက္ရိွ

သံအမတ္ၾကီး Mr. Christian Lechervy ၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္

JPEG


Christian Lechervy

Born on October 1st 1963
Knight of the National Order of the Legion of Honour

Career Profile

  • Deputy Secretary General, Institute of International and Strategic Relations (IRIS), Paris XII University, 1991-1992;
  • Desk Officer, Asia Pacific Office, Department of Strategic Affairs, Ministry of Defence, 1992-1996;
  • Deputy Assistant Director, Regional Affairs, Department of Strategic Affairs, Ministry of Defence,1996-1997;
  • Technical Adviser, International Affairs, Office of the Minister of Defence,1997-2002;
  • Deputy Director and concurrently Assistant Director, Political and Humanitarian Watch, Humanitarian Action Department, Ministry of Foreign Affairs, April to October 2002;
  • Assistant Director, Southeast Asia, Asia-Pacific Department, Ministry of Foreign Affairs, 2002-2006;
  • Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Turkmenistan, 2006-2009;
  • Deputy Director, Outlook, Strategy and Analysis Center, Ministry of Foreign Affairs, 2010-2012;
  • Adviser for Strategic and Asia Pacific Affairs, Office of the President of the Republic, 2012-2014;
  • Ambassador, Permanent Representative to the Pacific Community, 2014-2018.

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 10/10/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔