ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားအား ျပင္သစ္စာသင္တန္းဆင္း ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားအား ျပင္သစ္စာသင္တန္းဆင္း ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Mr. Olivier RICHARD မွဦးစီး၍ သံအမတ္ၾကီး၏ ေနအိမ္တြင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၃) ရက္ေန႔ တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားကို
တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးအရာ႐ွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေအးက ႂကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Mr. Olivier RICHARD၊ တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးအရာ႐ွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေအး ႏွင့္ ျပင္သစ္သံရံုးစစ္သံမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး Nadia PIERCY တို႔သည္ တပ္မေတာ္ ၾကည္း ေရ၊ ေလတပ္တို႔မွ အရာရွိမ်ားအား သင္တန္းဆင္း ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုဘြဲ႔လက္မွတ္ရအရာရွိမ်ားအားလံုးသည္ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွဳဌာနတြင္ (၁၈) လၾကာသင္တန္းကို တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၎တို႔အထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာအရာရွိမ်ားသည္ ျပင္သစ္စာတန္းျမင့္အဆင့္ကို ဆက္လက္သင္ယူၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေအးက ဤျပင္သစ္စကားေျပာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွအရာရွိမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားျပီး ျပင္သစ္စာကို ဆက္လက္သင္ယူရန္တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး ကလည္း ျပင္သစ္စကားသည္ ျပင္သစ္-ျမန္မာ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အဓိကက်ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၎၏ အရာရွိမ်ားကိုသင္တန္းမ်ားေပးရန္အတြက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကို ယံုၾကည္အပ္ႏွင္းမႈတြက္လည္း အလြန္ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 04/07/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔