ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ renewable energy က႑တြင္ အထူးျပဳလုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပင္သစ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ခရီးစဥ္

ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ renewable energy က႑တြင္ အထူးျပဳလုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပင္သစ္ကုမၸဏီ (၆)ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ ျပင္သစ္ Trade Commission (Business France)မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ပူးတြဲအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ renewable energy က႑တြင္္ အထူးျပဳလုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပင္သစ္ကုမၸဏီ (၆)ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ ျပင္သစ္ကုန္သြယ္ေရးဌာန (Business France)မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ပူးတြဲအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ပါဝင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁)မွ (၂၂)ရက္ေန႔ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ပထမေန႔တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေသာ B2B Meeting အခု (၅၀)ခန္႔ ကိုျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္္က႑တြင္ ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္းေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယေန႔တြင္ ထိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ျပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေဖဇင္ထြန္းႏွင့္ (၄၅)မိနစ္ၾကာေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ နိုင္ငံတြင္ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ renewable energy က႑၏ အလားအလာ၊ တစ္ကီလိုဝပ္ kW/h အတြက္က်သင့္မည့္ေစ်းႏႈန္းအခက္အခဲ၊ မူလကြန္ယက္ထဲသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပိုမိုျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားရယူႏိုင္ျခင္းအလားအလာ စသည္တို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ renewable energy အေၾကာင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 29/06/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔