ျပင္သစ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ျမန္မာမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္သည္႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းနည္းပညာ သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္း

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ႏွင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္အရ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ ဥေရာပႏွင္႔ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးဝန္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ လုံျခဳံေရး ႏွင္႔ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင္႔ ျပင္သစ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန-အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေရး/ အရပ္သားျပည္သူလူထုလုံျခဳံေရး ဦးစီးဌာန တုိ႔၏ အစီအစဥ္ျဖင္႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ သည္႔ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အေဆာက္အဦးအက်ဳိးအပဲ႔မ်ား ေအာက္၌ပိတ္မိေနသည္႔ လူမ်ားကုိ မည္ကဲ႔ သုိ႔ရွာေဖြ ကူညီကယ္ဆယ္ရမည္႔ နည္းပညာသင္တန္းတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၇-ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။
JPEG
ထုိသင္တန္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္- ရန္ကုုန္၏ ဗဟုိသင္တန္းဌာနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မွဳ႕ျဖင္႔စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ထုိသင္တန္းသည္ ေျမငလွ်င္၊ ေျမျပိဳက်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျမေရြ႕လ်ားကြ်ံက်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဂက္(စ္)အုိးမ်ား ေပါက္ကြဲျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ အေဆာက္ အဦးမ်ားျပိဳက်ပ်က္စီးစဥ္ အက်ဳိးအပဲ႔မ်ားေအာက္၌ပိတ္မိေနေသာသူမ်ားကုိ မည္ကဲ႔သုိ႔ရွာေဖြ ကူညီ ကယ္ဆယ္ရမည္ကုိ ျပင္သစ္မီးသတ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ နည္းပညာမ်ားကုိ ျမန္မာမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားအား မွ်ေဝ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းဆုိင္ရာကူညီ္ေရး / ညွိႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္ေရးရုံး (OCHA) ၏ နည္းပညာမ်ားကုိအေျခခံလွ်က္ ထုိသင္တန္းအားပုိ႔ခ်ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ရာ ျမန္မာမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင္႔ ႏုိင္ငံတကာတြင္စံျပဳရသည္႔ ထုိနည္းပညာမ်ားကုိ ေလ႔လာသိရွိခြင္႔ ရရွိခဲ႔ပါသည္။
စကၤာပူ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံရုံးတြင္ ရုံးထုိင္သည္႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆုိင္ရာ ျပည္သူလူထု လုံျခဳံေရး အၾကံေပးအရာရွိ Mr. Eric PEUCH ၏ ဦးေဆာင္မွဳ႕ျဖင္႔ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ ႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ မီးသတ္ဌာနခ်ဳပ္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တပ္ဆင္ ထားသည္႔ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျဖင္႔ သီအုိရီပုိင္း ႏွင္႔ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအပုိင္းတုိ႔ကုိ ျမန္မာမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား သင္ၾကားေပးခဲ႔ပါသည္။
JPEG
သင္တန္းသား အရာရွိ ၃၀-ဦးတုိ႔သည္ အမ်ားစုမွာ ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေတြ႔အၾကဳံရွိျပီးသူမ်ားျဖစ္ လွ်က္ အခ်ဳိ႕မွာမီးသတ္သင္တန္းတာဝန္ခံမ်ားလည္းျဖစ္ျပီး ဤသင္တန္းကုိ ဇြဲလုံ႔လမ်ားစြာျဖင္႔ စိတ္အား ထက္သန္စြာ ပါဝင္တက္ ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ သင္တန္းသားအမ်ားစုမွာ ေလွကား ႏွင္႔ ၾကိဳးမ်ားကုိသုံးကာ ကူညီကယ္ဆယ္ရသည္႔ က႑တြင္ ဗဟုသုတလုံေလာက္စြာရွိၾကျပီး နည္းပညာအသစ္ကုိေလ႔လာ သင္ယူ ရန္ အတြက္ မ်ားစြာစိတ္ပါဝင္စားၾကပါသည္။
သင္တန္းျပီးေျမာက္ေသာအခါ သင္တန္းသားမ်ားအားလုံးသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ညြန္ၾကားေရးမွဳးခ်ဳပ္ ဦးတင္မုိး ႏွင္႔ ဤကဲ႔သုိ႔ အေရးပါျပီး အရည္အေသြးရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ တန္ဖုိးထားျမတ္ႏုိးေၾကာင္းျပသရန္ ၾကြေရာက္လာသည္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Mr. Olivier RICHARD တုိ႔၏ ေရွ႕ေမွာက္ တြင္ တရားဝင္သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ လက္ခံရရွိခဲ႔ပါသည္။
လူသားမ်ားအား ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အၾကြင္းမဲ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ရပ္ ျဖစ္္ျပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးသူမ်ား၊ လုံေလာက္ေသာေလ႔က်င္႔မွဳ႕မ်ားျပဳလုပ္ထားသူမ်ား သာလွ်င္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဤကဲ႔သုိ႔ ေသာက႑တြင္ ပါဝင္ကူညီရန္ဆႏၵရွိပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 27/10/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔