ျပင္သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (French Development Agency -AFD) ဌာနမွ အလုပ္ေခၚေနပါသည္။

ျပင္သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (French Development Agency -AFD) ဌာနမွ အလုပ္ေခၚေနပါသည္။
ေလ်ာက္ထားလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ Ghislain Rieb ou Myat Thet Zune

PDF - 194.4 kb
(PDF - 194.4 kb)

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 25/05/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔