ျပင္သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး မႏၲေလးတြင္ ေရေပးေဝမႈႏွင့္ ေရဆိုးႏုတ္စနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကူညီေပးမည္

PNG JPEG

ဇန္နဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (French Development Agency -AFD)သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး စီမံကိန္း (Mandalay Urban Services Improvement Project - MUSIP) အတြက္ ပ့ံပိုးေငြ ယူ႐ိုေငြ (၈)သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၁.၄၈ ဘီလီယံ)ျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (Mandalay City Development Committee - MCDC)ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။
ဤ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ အာရွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဖြဲ႔ (Asia Investment Facility - AIF) မွ ေပးအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေငြျဖစ္ျပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေသာက္သံုးေရျဖန္႔ေဝေရးစနစ္ အတြက္ ျပင္သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ (AFD) မွ ပထမေခ်းေငြ ယူ႐ုိေငြသန္း(၄၀) တြင္ျဖည့္စြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ေရဆုိးေရႏုတ္စနစ္စီမံကိန္းအတြက္ကိုမူ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဘဏ္ (Asian Development Bank) မွ ေခ်းေငြ ယူ႐ုိေငြသန္း (၅၇)သန္း တုိ႔ျဖင့္ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။
ယင္းေထာက္ပံ့ေငြသည္ ၁) နည္းပညာ ပံ့ပိုးမႈမွတဆင့္ ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမို ခုိင္မာ အားေကာင္းေစေရး ပံ့ပိုးေပးျခင္း ၂) လက္ရွိ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစေရး တို႔အတြက္ျဖစ္သည္။
ေထာက္ပံ့ေငြ သေဘာတူညီခ်က္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာ ရဲလြင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး အိုလီဗီေယး ရီရွား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဌာန အႀကီးအကဲ အီဇာဘဲလ္ ဖာရီးရာ ဒယ္ အာလ္ေမးဒါႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ လာအုိႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအဖြဲ႔ ေဒသတြင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အာရီးယားန္ ဂ်ဴခရာ့ခ္တုိ႔ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 16/01/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔