ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ၾကီး Jean-Marc Ayrault ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ (မတ္လ ၁၅-ရက္ ၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္)

ပင္သစ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ၾကီး Jean-Marc Ayrault ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ (မတ္လ ၁၅-ရက္ ၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္)

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင္႔အညီ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကက္ပြဲစနစ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတအသစ္ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လုိက္ျခင္းအတြက္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ျပဳ လုိက္ပါသည္။
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ သမၼတသစ္အတြက္ ျမန္မာ႔လႊတ္ေတာ္မွေပးအပ္လုိက္သည္႔ အဆင္႔ျမင္႔ေသာတာဝန္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သလုိက္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ သူမ၏အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲၾကီးတြင္ ၾကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈ႕ရရွိခဲ႔ျပီးေနာက္ ဦးထင္ေက်ာ္အား သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္လုိက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မွတ္တုိင္ထူလုိက္ႏုိင္္ျခင္းျဖစ္ျပီး ကာလၾကာရွည္စြာ ေစာင္႔စားေမွ်ာ္လင္႔ေနသည္႕ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ ျပယုဂ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဒီမုိကေရစီခရီးလမ္း ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင္႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးတုိ႔ အတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအားေထာက္ခံ ကူညီရန္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင္႔ အသင္႔ရွိေနပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 16/03/2016

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔