ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအဝင္

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အားလံုးသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအဝင္တြင္ မိမိခရီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္အေထာက္အထား ႏွင့္ မိမိတည္းခိုမည့္အေတာက္အထား ကိုျပင္သစ္ႏိုင္ငံအဝင္တြင္ တင္ျပႏုိင္ရပါမည္။ ျပည္ဝင္္ခြင့္ ဗီဇာ ကိုလည္းသက္ဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံရုံးတြင္ႀကိဳတင္၍ ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပင္သစ္သံရံုးသည္ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ဗီဇာထုတ္ေပးသည့္အတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္သူသည္ လက္ေဗြႏွင့္ဓါတ္ပံု ရုိက္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္တင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 06/02/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔