ျပင္သစ္ျပည္အထက္ပိုင္းေဒသ၏ စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အဖြဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိ

JPEG

၂၀၁၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ျပင္သစ္ျပည္အထက္ပိုင္းေဒသ၏ စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အဖြဲ႔ကို ျပင္သစ္သံရံုးမွ ဝမ္းေျမာက္စြာ ၾကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။
စက္အပိုပစၥည္းႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္သည့္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီ (၃)ခု ျဖစ္ေသာ Autixier, Mersen ႏွင့္ Lactinov မွ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အဖြဲ႔သည္ အလားအလာရွိေသာ စပ္တူလုပ္ငန္းေဖၚမ်ားရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ျပင္သစ္၊ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးပိုမိုခိုင္မာေရးုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာလ (၂၉)ေန႔အထိတိုင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ား၏သတင္းမ်ားကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက rangoun@businessfrance.fr, or +95 (0)1 230 2168 သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 29/09/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔