ျပင္သစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အထက္တန္းေက်ာင္းအား ျပင္သစ္သံရုံးမွ ကူညီေထာက္ခံပံ႔ပုိးျခင္း

ျပင္သစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အထက္တန္းေက်ာင္းအား ျပင္သစ္သံရုံးမွ ကူညီေထာက္ခံပံ႔ပုိးျခင္း

ျပင္သစ္ ႏွင္႔ အဂၤလိပ္ဘာသာမ်ား ျဖင္႔သင္ၾကားသည္႔ ျပင္သစ္မူၾကဳိေက်ာင္းမွ အသက္ ၃-ႏွစ္ မွ ၆- ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကေလးမ်ားအား လက္ခံၾကိဳဆုိလွ်က္ရွိသည္။
စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္တြင္ ဖြင႔္လွစ္မည္႔ စာသင္ႏွစ္အသစ္အတြက္ ကေလးမ်ားကုိ ဤမူၾကိဳေက်ာင္းမွ ၾကဳိဆုိပါသည္။ ျပင္သစ္ဘာသာစကားမေျပာတတ္သည္႔ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ အသက္ ၃-ႏွစ္ မွ ၆- ႏွစ္ အရြယ္ရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္ မည္သည္႔ႏုိင္ငံသားမဆုိ ဤေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံစာရင္းေပးသြင္း ႏုိင္ပါသည္။ မူလတန္း မွ ျပင္သစ္ အထက္တန္းေက်ာင္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သည္႔ အဆင္႔အထိ ေက်ာင္းသင္ ခန္းစာမ်ားကုိ ျပင္သစ္ႏွင္႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမ်ားျဖင္႔ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ရာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည္႕ အဆင္႔ျမင္႔ပညာရပ္မ်ားကုိသင္ၾကားႏုိင္မည္႔ Grandes Ecoles မ်ား ၊ ျပင္သစ္တကၠသုိလ္ မ်ား ၊ ဥေရာပ ႏွင္႔ ကမၻာတဝွမ္းရွိ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူႏုိင္မည္႔ တံခါး ဝင္ပါက္ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားအားလုံးကုိ ျပင္သစ္ ႏွင္႔ အဂၤလိပ္ ႏွစ္္ဘာသာျဖင္႔ သင္ၾကားပါ သည္။
မူၾကဳိေက်ာင္းကုိ တက္ေရာက္မည္႕ ကေလးမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။
• ျပင္သစ္ ႏွင္႔ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားမ်ားကုိသင္ယူရမည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ ကေလးမ်ားသည္ ထုိဘာသာစကားမ်ားကုိ အေျခအေနမ်ားအားလုံးတြင္ အသုံးျပဳေျပာဆုိႏုိင္မည္။
• သူတု႔ိ၏ ကုိယ္ခႏၵာလွဳပ္ရွားမွဳ႕မ်ားကုိ ျပင္သစ္ ႏွင္႔ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင္႔ တုံ႕ျပန္ ေျပာဆုိျခင္း ၊ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္မည္။
• သူတုိ႔၏ အႏုပညာလွဳပ္ရွားမွဳ႕မ်ားတြင္ ျပင္သစ္ ႏွင္႔ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင္႔ တုံ႕ျပန္ေျပာ ဆုိျခင္း ၊ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္မည္။
• အေတြးအေခၚမ်ားစဥ္းစားပုံကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပထမဆုံးျဖစ္သည္႔ အေတြးအေခၚနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆာက္တည္ေပးေသာေၾကာင္႔ ေတြးေခၚတတ္လာမည္။
• ကမၻာၾကီးအေၾကာင္းကုိ ေလ႔လာသိရွိလာေစမည္။
ဤေက်ာင္းေနကာလသည္ ကေလး၏ဘဝ၌ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင္႔အတူတကြေနထုိင္ရန္ ႏွင္႔ အနာဂတ္ ကုိ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းႏွင္႔အတူအကြ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ေလ႔လာသင္ယူေပးႏုိင္ေသာ အႏွိင္းမရွိေသာ ကာလျဖစ္ ပါသည္။
မူၾကိဳေက်ာင္းတြင္ သင္ယူသည္႔ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားသည္ အသက္ (၆) ႏွစ္အရြယ္တြင္ မူလတန္း ေက်ာင္း၌ အေျခခံက်သည္႔ ဝင္ေရာက္သင္ယူေလ႔လာရမည္႔ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား (စာဖတ္ျခင္း၊ စာေရးျခင္း) ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အခရာ က်ပါသည္။

ျပင္သစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ျမန္မာကေလးမ်ား ႏွင္႔ မည္သည္႔ႏုိင္ငံသား ကေလးမ်ား ကုိမဆုိ လက္ခံၾကိဳဆုိ ႏုိင္သည္႔အတြက္ ေကာင္းေသာအခြင္႔အလန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္ (၆၁) ၊ အင္းလ်ားျမိဳင္လမ္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕ နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ ျပင္သစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသည္ အေကာင္းဆုံး အေျခ အေနမ်ားကုိ ဖန္တီးျပီး ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၌ဆရာအျဖစ္သင္ သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ႔သည္႔ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင္႔ ေခတ္မီ သည္႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားျဖင္႔ ကေလးမ်ားကုိ ၾကဳိဆုိလက္ခံလွ်က္ရွိပါသည္။
မိတ္ေဆြတုိ႔၏ ကေလးမ်ားသည္ မူလတန္းအဆင္႔အေရာက္တြင္ ျပင္သစ္ႏွင္႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ႏွစ္ဘာသာကုိတတ္ကြ်မ္းသည္႔ ကေလးမ်ားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤမူၾကိဳေက်ာင္းတြင္ သင္ယူေလ႔လာ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြတုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား ျပင္သစ္အမ်ဳိးသားပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ အသိ အမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔ရယူထားသည္႔ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင္႔ မူၾကိဳေက်ာင္း၏ဆရာမမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီ သင္ၾကား ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျပင္သစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္ရွိသည္႔ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားရွိ ျပင္သစ္ပညာေရး ေအဂ်င္စီ ကြန္ယက္ (AEFE http://www.aefe.fr/) ၏ အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ ပါ သည္။ ထုိ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ပညာေရး ေအဂ်င္စီ ကြန္ယက္အဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၃၇-ႏုိင္ငံတုိ႔ တြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းေပါင္း ၄၉၅-ေက်ာင္းကုိခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည္႔ တစ္ခုတည္းေသာ ပညာေရး ကြန္ ယက္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကြန္ယက္သည္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ႏွင္႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ၏ လွဳပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မွဳ႕မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထုိကြန္ယက္ သည္ ျပင္သစ္အမ်ဳိးသားပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန ႏွင္႔ ဥေရာပ ႏွင္႔ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ဝန္ၾကီးဌာန မ်ား၏ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းကုိခံရသည္႔ အေကာင္းဆုံးေသာ ပညာေရးအရည္ အေသြးကုိ အာမခံ ေပးသည္။
အရည္အေသြးျမင္႔မားသည္႔ ျပင္သစ္ပညာေရးကုိေရြးခ်ယ္သင္ယူရာတြင္ ျပင္သစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အထက္တန္း ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းဝင္ေၾကးသည္ ရန္ကုန္ရွိတျခားႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ ႏွိင္းယွဥ္လွ်င္ ေစ်းႏုန္း သက္သာသည္႔ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ပါဝင္ပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္း၏အင္တာနက္ ဝက္ဆုိက္https://ecole-joseph-kessel.jimdo.com/ ကုိဝင္ေရာက္ေလ႔လာႏုိင္ျပီး directeur@lfir.org ႏွင္႔ secretaire@lfir.org တုိ႔ကုိလည္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

မိတ္ေဆြသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏွင္႔ နီးစပ္ ေသာပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ ပါသလား ၊ မိတ္ေဆြတုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား ျပင္သစ္ ႏွင္႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမ်ားျဖင္႔သင္ၾကားသည္႔ ပညာေရးကုိ အေကာင္းဆုံးပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင္႔ အရည္အေသြးျမင္႔မားသည္႔ အေျခအေနမ်ားဖန္တီးထားသည္႔ ေက်ာင္းတြင္ေက်ာင္းအပ္ႏွံလုိပါသလား ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျပင္သစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အထက္တန္းေက်ာင္း သည္ ပုိမုိၾကီးမားလာျပီး စာသင္ႏွစ္ အသစ္အတြက္၂၀၁၇-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ မူၾကိဳေက်ာင္း၏ အတန္းမ်ားအားလုံးကုိ စတင္ဖြင္႔လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပင္သစ္ႏွင္႔ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာ ေျပာဆုိႏုိင္မည္႔ ကေလးမ်ားျဖစ္ေစရန္ ႏွင္႔ ဤ ေက်ာင္း၏ ပညာေရးသည္ အရည္အေသြးျမင္႔မားပါေၾကာင္းကုိ ျပင္သစ္အမ်ဳိးသားပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည္ျဖစ္ရာ လာမည္႔ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အသစ္မ်ားကုိ လက္ခံေနျပီျဖစ္၍ မိတ္ေဆြတုိ႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ ယခု အခ်ိန္မွစတင္၍ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ စာရင္းသြင္း ႏုိင္ပါျပီ။ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားပုိမုိသိရွိရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းအင္တာနက္ ဝက္ဆုိက္ https://ecole-joseph-kessel.jimdo.com/myanmar/ ႏွင့္ https://ecole-joseph-kessel.jimdo.com/myanmar/ ဝင္ေရာက္ေလ႔လာႏုိင္ပါသည္။

JPEG

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 15/08/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔