ျပင္သစ္အစိုးရ၏ ကမၻာကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားရံုး ဘ႑ာေငြအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့မႈ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္အစိုးရသည္ ကမၻာကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားရံုးဘ႑ာေငြအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သိန္း (ေဒၚလာ ၃၀၀ ၀၀၀)ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ အေနျဖင့္ေပးအပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
ဤေထာက္ပံ့ေငြသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား နွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အားနည္းခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လူစုမ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 22/05/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔