ျပင္သစ္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ

JPEG
PNG

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံရံုး ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ျပင္သစ္အစိုးရထံမွ ရက္ေရာေသာ ေထာက္ပံ့မႈကို လိႈက္လဲွစြာၾကိဳဆိုပါသည္။
ျပင္သစ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးုအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားကို စာနာေထာက္ထားမူ ႏွင့္ကာကြယ္ေဆာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ ႏွစ္သိန္း (USD၂၀၀ ၀၀၀) ကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးသည္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေဆာင့္ေရွာက္မႈ၊ ခိုလံႈရန္တဲမ်ားစီမံမႈ၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား စီမံခံခြဲမႈ ႏွင့္ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည္႔ဆည္းေပးမႈ မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 02/12/2016

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔