ျပင္သစ္သံရုံး ျပင္သစ္ကုန္သြယ္ေရးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ျပင္သစ္သံရုံး၏ ျပင္သစ္ကုန္သြယ္ေရးဌာန Business France သည္ ျပင္သစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းအသင္း “AXEMA” ေခါင္းေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။
၎အဖြဲ႕တြင္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ MONOSEM ႏွင့္ MANITOU တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑မွ အဓိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို နားလည္ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျပင္သစ္ကုန္သြယ္ေရးဌာန Business France, Tel: +95 (0)1 230 2168 (သုိ႔) rangoun@businessfrance.fr ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Business France, the French trade commission of the Embassy of France, welcomed a delegation led by the French Association of Agriculture Equipment Industry “AXEMA” from 11 to 13 June 2018. The delegation was comprised of representatives from French companies (MONOSEM and MANITOU). They met with key players of the agriculture and livestock sector of Myanmar and got the opportunity to better understand the economic context of the country.
To know more about these companies, do not hesitate to contact our Business France team at rangoun@businessfrance.fr, or by phone +95 (0)1 230 2168.

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 15/06/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔