ေလဆိပ္ဝင္ေပါက္မ်ား ႏွင္႔ နယ္စပ္မ်ားကုိ လုံျခဳံေရး

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ေလဆိပ္ဝင္ေပါက္မ်ား ႏွင္႔ နယ္စပ္မ်ားကုိ လုံျခဳံေရးအတြက္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ ၂၀၁၅- ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႕အထိ တစ္လတိတိ သတ္မွတ္ ထားပါသည္။
ထုိလုံျခဳံေရးအစီအစဥ္သည္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရျပီးေနာက္ ယာယီသာျဖစ္ျပီး (၂၁) ၾကိမ္ ေျမာက္ ရာသီဥတုဆုိင္ရာညီလာခံ (COP21) ကုိ ေအးခ်မ္းလုံျခဳံစြာက်င္းပႏုိင္ရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိအစီအစဥ္သည္ ျပင္သစ္ျပည္ကုိသြားေရာက္ရန္အတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ စဥ္းမ်ည္းစဥ္း ကမ္းမ်ားကုိေျပာင္းလဲျခင္း မရွိသကဲ႕သုိ႔ ရွန္ဂင္းနယ္ေျမႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း သြားေရာက္လည္ပတ္ရာ တြင္လည္း အက်ဳံးမဝင္ပါ။ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔မတုိင္မီ ထုတ္ေပးထားေသာ ဗီဇာမ်ားသည္လည္း ျပင္သစ္ျပည္ကုိ ဝင္ေရာက္ခြင္႔ရရွိရန္အတြက္ အက်ဳံးဝင္ပါသည္ ။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 17/11/2015

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔