ေဒၚေဆြဇင္ထိုုက္ (ဂေရ ႔စ္) အားၿပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ စာေပအႏုပညာသူရဲေကာင္းဆုတံဆိပ္ ခ်ီးၿမွင့္ၿခင္း

JPEG
ရုပ္ရွင္ကားေပါင္း၂၀၀ေက်ာ္တြင္ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္သည္ ၿမန္မာ့ရုပ္ရွင္ မင္းသား၊မင္းသမီးမ်ားအားလုံးအတြက္ စံၿပသရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားကတည္း က သူမသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ၿမန္မာ့အႏုပညာရွင္မ်ားေပၚထြက္လာေစေရးတြင္ ဒါရို္က္တာ တစ္ဦးအၿဖစ္ သာမက ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးအေနၿဖင့္ပါ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးၾကီးအေၾကာင္းအရာမ်ားၿဖစ္သည့္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ တီဘီေရာဂါ ႏွင့္ ၿပည္သူ႔က်န္းမာေရး၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ၿဖစ္သည့္ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပုံႏွိပ္မီဒီယာပိုင္းပညာေပးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္သိၿပည္သူတစ္ေယာက္ အေနၿဖင့္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။
Memory ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္အေမြအႏွစ္ပြဲေတာ္ကိုလည္း ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္၏ အကူအညီၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပႏိုင္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ရုုပ္ရွင္၀ါသနာအိုးမ်ားအတြက္သာမက တိုင္းၿပည္၏ ၿပန္ေၿပာင္းအမွတ္ရစရာမ်ားအတြက္ပါ အေရးပါသည့္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ထို႔အၿပင္ ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္သည္ လူငယ္ထုကိုအေၿခၿပဳကာ တိုင္းၿပည္ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ေက်းလက္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ထိုမၽွသာမက သူမသည္ ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံႏွင့္လည္း အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာကတည္းက ရင္းႏီွးခ်စ္ၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ထားသူၿဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ၿပင္သစ္စာသင္ယူခဲ့ၿပီး Alliance Française တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၿပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက သူမသည္ ၿမန္မာအႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ၿပင္သစ္အႏုပညာရွင္မ်ားကို ေတြ႔ဆုံေပးသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဆက္သြယ္ရာတံတားတစ္စင္းၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာနသည္ သူမ၏အမ်ားအတြက္ တမူထူးၿခားစြာေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ကမာၻအႏွ႔ံအၿပား၊ အထူးအားၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာတီထြင္ဖန္တီးမႈကို ၿပန္႔ပြားေစရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ သူမအား စာေပအႏုပညာသူရဲေကာင္းဆုတံဆိပ္ ခ်ီးၿမွင့္ အပ္ႏွင္းလိုက္ပါသည္။
JPEG

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 09/11/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔