အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းသတိျပဳေရးေန႔ အခါသမယ၌ အီးယူ ေဒသႏၱရ ေၾကညာခ်က္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းသတိျပဳေရးေန႔ အခါသမယ၌ အီးယူ ေဒသႏၱရ ေၾကညာခ်က္

ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္

ယေန႔က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေျမျမွဳပ္မိုင္းသတိျပဳေရးေန႔ အခါသမယ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေျမ ျမွဳပ္မိုင္း မရွင္းလင္းေသာနယ္ေျမမ်ား၌ ေနထိုင္ေနၾကရသည့္ အရပ္သားမ်ားစြာတုိ႔အား ပိုမိုကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳေပးပါရန္ ဥေရာသမဂၢႏွင့္ ၎၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ေျမျမွဳပ္ မိုင္းမ်ားမွာ ပဋိပကၡၿပီးဆံုး၍ ကာလၾကာျမင့္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ပဋိပကၡဒဏ္ခံခဲ့ရ သည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာတုိ႔မွ လူမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ကာ လူေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိပါ သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားမွာ ေရြးစရာလမ္းမရွိဘဲ မိုင္းမရွင္းလင္းသည့္ နယ္ေျမသို႔ဝင္ ေရာက္၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ကာ မိသားစုကိုရွာေဖြေကၽြးေမြးေနရ သည့္ေက်းလက္ ေဒသမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနမႈမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ထြက္ေျပးေနရသည့္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားစသည့္ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းအနည္းပါးဆံုးေသာသူမ်ားမွာ အဓိကအခံရဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေျမျမွဳပ္မိုင္းႏွင့္ စစ္ပြဲလက္က်န္ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ အရပ္သားမ်ား၏လံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာ ေရးႏွင့္အသက္အိုးအိမ္မ်ားကို ျပင္းထန္ေသာအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္သာမက မိုင္းဒဏ္ခံေဒသမ်ားရွိ လူမႈ- စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သိသိသာသာဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ကာ ဆင္းရဲမႈအဆင့္ျမင့္မားရျခင္း ၏အေၾကာင္းရင္းခံတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွ ၉ ခုမွာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းႏွင့္စစ္ပြဲလက္က်န္ေပါက္ကြဲေစတတ္ သည့္ပစၥည္းမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္ဟု ယူဆထားပါသည္။ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ပဋိ ပကၡဒဏ္ခံေဒသမ်ား၌ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံသံုးစြဲခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားမွာ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေစပါသည္။ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း သတင္းမ်ားအရလူထိခိုက္ ေသဆံုးမႈအေရအတြက္မွာ သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကို အေဆာတလ်င္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳပါ ရန္ႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားျမစ္သည့္ ေအာ္တဝါကြန္ဗင္းရွင္း၌ ပါဝင္ပါရန္ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကၽြန္ပ္တို႔အ ေနျဖင့္ ျပင္းျပစြာအားေပးတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထုအေပၚပိုမိုကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အ ခါတိုင္း မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္တိုက္တြန္းလိုက္ပါ သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေရး တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢမွျပည့္ ဝစြာပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိၿပီး မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈျပဳရန္ အသင့္ရွိပါသည္။

Web link: https://eeas.europa.eu/delegations/myanmar-burma/42372/node/42372_my
Speech EU Ambassador Kristian Schmidt, 4 April 2018, Nay Pyi Taw:
https://bit.ly/2H6mr1D

PNG

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 04/04/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔