အီးယူ၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရႈးမန္းဆုမ်ားကို Cheery Zahau၊ ကိုေဆြဝင္းႏွင့္ ေဒၚခင္သန္းေထြးတို႔ရရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢမွ Cheery Zahau, ကိုေဆြဝင္းႏွင့္ ေဒၚခင္သန္းေထြးတို႔အား ယခုႏွစ္အတြက္လူ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရႈးမန္းဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ကာ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ သူမ်ားျဖစ္သည့္ ၎တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၃ ဦးတို႔မွာ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ အီးယူ သံအမတ္ႀကီး Kristian Schmidt ၏ေနအိမ္ေတာ္ဝန္းအတြင္း၌ က်င္းပသည့္ ဆုေပးပြအဲခမ္းအနားတငြ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခ ခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားျမွင့္တင္ရာ၌ ထူခၽြန္ထင္ရွားစြာ၎တုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ရႈးမန္းဆု ကိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ http://bit.ly/2GyYsru

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 16/03/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔