အလုပ္သမား ေန႔ ႐ံုးပိတ္ရက္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ- ၁ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) အလုပ္သမားေန႔ တြင္ ျပင္သစ္သံ႐ံုး ပိတ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 29/04/2014

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔