အရွ-ဥေရာပ ေဆြးေႏြးပြဲ (ASEM)မွ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးမ်ား၏ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

PNG

ဘူဒါပက္စ္ျမိဳ႕၊ ဇြန္ (၆)ရက္ ႏွင္႔ (ရ)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ASEM အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးမ်ား၏ သေဘာတူ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ စာပိုဒ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

« Ministers exchanged views on recent developments in Myanmar. Ministers underlined the potentially important role of the new Government and new institutional structures in Myanmar for peaceful democratic change, greater pluralism and economic progress. However they noted that the elections held on 7th November 2010 had raised a number of specific concerns. They expressed the hope that the new Government would take the necessary measures to create a constitutional, civilian system of Governance.

They supported the continuation of the good offices mission of the UNSG and called upon Myanmar to engage and cooperate more closely with the UN and International Community. They stressed the need for the Government of Myanmar to engage in dialogue with all parties concerned in an inclusive national reconciliation process. They also touched upon the issue of Daw Aung San Suu Kyi. The timely release of all those remaining under detention would contribute significantly to this process. They stated their readiness to remain constructively engaged in achieving the aims of national reconciliation and of improving the economic and social conditions of the people of Myanmar. Their reiterated their commitment to the sovereign and territorial integrity of Myanmar and their view that the future of Myanmar lies in the hands of its people”.

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 13/06/2011

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔