အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းစာအုပ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး Christian Lechervy သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းစာအုပ္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

L'ambassadeur de France signe le livre d'or de la chambre haute du parlement - JPEG

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 07/11/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔