အမ်ားျပည္သူၾကိဳဆိုရန္ ျပင္သစ္သံရံုးတြင္ အေဆာက္အအံုသစ္တစ္ခုေဆာက္လုပ္ေနျခင္း

ျပင္သစ္သံရံုးသို႔လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္မ်ား ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ႏွင့္ ျပင္သစ္အသိုင္းအဝိုင္း တို႔ကို ၾကိဳဆိုႏိုင္ရန္ ျပင္သစ္သံရံုး၏ အေဆာက္အအံုသည္ စံခ်ိန္ စံႏႈံးႏွင့္ မျပည္႔စံုေတာ႔ေသာေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုသစ္တစ္ခုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနေသာ ျပင္သစ္အသိုင္းအဝိုင္း ႏွစ္ဆတိုးလာျပီး၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုအသစ္ တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ အေဆာက္အအံုအသစ္တြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ၾကိဳဆိုႏိုင္ရန္ ဗီဇာဌာနတစ္ခုႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ၾကိဳဆိုႏိုင္ရန္ဌာန တစ္ခုတို႔ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္း သံရံုးဝန္းအဝင္လမ္းကို ေျပာင္းလဲထားေသာ္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံုမွန္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 17/10/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔