သတင္းအခ်က္အလက္စာအုပ္ငယ္။ ။ « ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ေနထိုင္လိုလွ်င္ »

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်လိုေသာသူမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းထားသည့္ စာအုပ္ငယ္တစ္အုပ္ျဖစ္ေသာ « ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ေနထိုင္လိုလွ်င္ » စာအုပ္ကို ျပင္သစ္အစိုးရမွျပဳစုေပးထားပါသည္။
ဤစာအုပ္တြင္ ျပင္သစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏တန္ဖိုးထားမွဳမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားအျပင္ ျပင္သစ္ျပည္သို႔မထြက္ခြာမီ လိုက္ေရွာက္ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရာက္ရွိျပီး စတင္အေျခခ်ခ်ိန္တြင္ လိုက္ေရွာက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ ေဖၚျပထားပါသည္။

PDF - 1.4 Mb
Venir vivre en France
(PDF - 1.4 Mb)

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 22/05/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔