ဝါဆုိ လျပည့္ေန႔ (ဓမၼစၾကာေန႔) ႐ံုး ပိတ္ရက္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၂)ရက္ (တနလၤာေန႔) ဝါဆုိလျပည့္ေန႔ တြင္ ျပင္သစ္သံ႐ံုး ပိတ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 12/07/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔