ရွန္ဂန္ႏိုင္ငံမ်ား

ရွန္ဂန္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံစာရင္းမ်ား

 • ၾသစႀတီးယား
 • ဘယ္လ္ဂ်ီယံ
 • ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ
 • ဒိန္းမတ္
 • အက္စတိုးနီးယား
 • ဖင္လန္
 • ျပင္သစ္
 • ဂ်ာမနီ
 • ဂရိ
 • ဟန္ေဂရီ
 • အိုက္စလန ္( ဥေရာပသမဂၢ အသင္းဝင္းမဟုတ္)
 • အီတလီ
 • လက္ဗီးယား
 • လိခ်္တန္စတိန္း ( ဥေရာပသမဂၢ အသင္းဝင္းမဟုတ္)
 • လစ္သူေရးနီးယား
 • လူဇင္ဘတ္
 • ေမာ္လတာ
 • နယ္သာလန္
 • ေနာ္ေဝး ( ဥေရာပသမဂၢ အသင္းဝင္းမဟုတ္)
 • ပိုလန္
 • ေပၚတူဂီ
 • စလိုေဗးနီးယား
 • စလိုဗားကီးယား
 • စပိန္
 • ဆီြဒင္
 • ဆြစ္ဇာလန္ ( ဥေရာပသမဂၢ အသင္းဝင္းမဟုတ္)

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 04/10/2019

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔