ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပင္သစ္ - ျမန္မာ "Smart & Sustainable Cities Forum" တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆံုႀကမည္

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပင္သစ္ - ျမန္မာ "Smart & Sustainable Cities Forum" တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆံုႀကမည္

ျပင္သစ္ - ျမန္မာ "Smart & Sustainable Cities Forum" ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၇) ရက္ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တို႔တြင္ အသီးသီ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းဖိုရမ္ကို ျပင္သစ္ Trade Commission (Business France) မွစီစဥ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕ျပအေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးက်ြမ္းက်င္ေသာ ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား တတ္ေရာက္ႀကမည္ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MEEM) ၊ ျပင္သစ္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေအဂ်င္စီ (ADEME) ႏွင့္ ျပင္သစ္ အမ်ားပိုင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံမႈ႕ဘဏ ္ (BPI) တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း တတ္ေရာက္ႀကမည္ျဖစ္သည္။ "Vivapolis" (ေခၚ) "ျပင္သစ္အစိုးရအေထာက္အကူျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Sustainable Cities (ေရ႐ွည္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတတ္ေသာျမိဳ႕ျပ) တည္ေဆာက္ေရးက်ြမ္းက်င္သူမ်ား ကြန္ယက္" မွ ျပင္သစ္ကုမၸဏီ ၂၅ ခုတို႔လည္း ပါဝင္တတ္ေရာက္ႀကမည္ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတတ္ေရး ၊ ဗိသုကာပညာ ၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၊ စြမ္းအင ္ ၊ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ၊ ေရသန္႔စင္ေရး အစရွိေသာ အပိုင္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးႀကမည္ျဖစ္သည္။

နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး တို႔မွ ဖိုရမ္ကိုဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ျပင္သစ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၄င္းတို႔၏က်ြမ္းက်င္မႈ႕နည္းလမ္းမ်ားကို အသီးသီးမိတ္ဆက္ႀကမည္ျဖစ္သည္။ ေန႔လည္ပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ ျမိဳ႕ျပႏွင့္သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ၊ စြမ္းအင္ ၊ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား စေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၄ ခု တစ္ျပိဳင္နက္ေဆြးေႏြးႀကမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ျမန္မာ တက္ေရာက္သူမ်ား မွ ၄င္းတို႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို မ်ွေဝဖလွယ္ႏိုင္ပါမည္။

ဖိုရမ္၏တတိယပိုင္းျဖစ္ေသာ B2B Meeting အစီအစဥ္တြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ၊ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔၏ အလားအလာရွိေသာ project မ်ားကို ေဆြးေႏြးႀကမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထူးျခားေသာ စီးပြားေရးတိုးတတ္မႈႏွင့္အတူ ခိုင္မာေသာ ၿမိဳ႕ျပတိုးတတ္မႈတို႕ ေတြ႕ရွိေနရသည္။ ထိုၿမိဳ႕ုျပဖြံၿဖိဳးတိုးတတ္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အနီးဆံုးေသာ အနာဂတ္ကာလတြင္ ခန္႔ခြဲစီမံရမည္္ျဖစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
ဤ ဖိုရမ္မွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအံု (ေရႏွင့္ေရသန္႔ ၊ စြမ္းအင္ ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ခန္႔ခြဲမႈ႕ ၊ ဆက္သြယ္ေရး) ၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၊ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔တြင္ အစဥ္တစိုက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ၎၏ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္စီးပြားေရး တိုးျမင့္လိုမႈ ဆႏၵကိုျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္
မခင္ႏွင္းေဇာ္
khinhnin.zaw@businessfrance.fr, Tel : 09-4210 57437
တတ္ေရာက္မည့္ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ား ….. ARCHETYPE, AREP VILLE, ATERLIA, BERIM, CNR, DE-SO SAS, EUROTRADIA INTERNATIONAL, EDF, EFICA, EIFAGE, L’ATELIER ARCHITECTS, HYDROMOBIL, MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES, MPH CONSULTING SERVICES SINGAPORE PTE. LTD, OREADA BRECHE, OUTINORD, PARKEON, PHOSPHORIS, POMA, RATP INTERNATIONAL, RAZEL MYANMAR, SAINT GOBAIN PAM, SYSTRA, SAFAGE, SCHNEIDER

Business France သည္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပင္သစ္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈ ၊ ျပင္သစ္ပို႔ကုန္ တိုးတတ္အားေကာင္းေရးႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအတြင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ႔မ်ား တိုးတတ္ေရး ၊ စသည္တို႔အတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎မွျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမ်ား ၊ ကုမၸဏီမ်ား ၊ ႏိုင္ငံ၏အထင္ကရဆြဲေဆာင္မႈ႕မ်ား ၊ ကိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ေနရာအျဖစ္ ကမ႓ာကသိေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ VIE International Internship Program ကိုလည္း ျပဳလုပ္တာဝန္ယူသည္။ 2015 January 1 ရက္တြင္ UBIFRANCE ႏွင့္ Invest in France Agency တို႔ကိုေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ Business France ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီး ျပင္သစ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀တို႔တြင္ဝန္ထမ္း ေပါင္း ၁၅၀၀ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ Public and Private sectors မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။

PNG

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 24/02/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔