ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ျမိဳ႕ျပသတင္းအခ်က္အလက္ ေဖၚျပသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ (၂၀) သီးသန္႔စာခ်ဳပ္ကို FMIDecaux ခ်ုဳပ္ဆို

FMIDecaux သည္ ျမန္မာကုမၼဏီအုပ္စု First Myanmar Invesment ႏွင့္ လမ္းပရိေဘာဂႏွင့္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား က႑တြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ ျပင္သစ္ကုမၼဏီ JCDecaux တို႔ဖက္စပ္တည္ေထာင္ထားေသာကုမၼဏီျဖစ္ပါသည္။ ထိုဖက္စပ္ကုမၼဏီသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ လမ္းပရိေဘာဂဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ (၂၀) သီးသန္႔စာခ်ဳပ္တင္ဒါကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။
ေရတိုကာလတြင္ FMIDecaux ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ (၅၀၀) ႏွင္ ့ျမိဳ႕ျပသတင္းအခ်က္အလက္ ေဖၚျပသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ (၅၀၀) ေဆာက္လုပ္ရန္ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၁၈ ဇြန္လမွစ၍ ျမိဳ႕လည္ရွိ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ား အစားထိုးေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းကိုစတင္မည္ျဖစ္သည္။
FMIDecaux ဖက္စပ္ကုမၼဏီ၏ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းပံုစံသည္ JCDecaux ၏ သမိုင္းဝင္ လုပ္ငန္းပံုစံႏွင့္အလားတူျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေဆာက္လုပ္မည့္လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္သည္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြမွမဟုတ္ဘဲ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိမည္ ့ဝင္ေငြျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အဆိုအရ « ယခုစာခ်ဳပ္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြက္အထင္ဂရမွတ္ေက်ာက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ FMI ႏွင့္ JCDecaux တို႔၏ဖက္စပ္လုပ္ငန္းသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဘတ္စ္ကားလိုင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျပီးျပည့္စံုေစေသာ ခရီးလမ္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈကိုျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ »

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 24/01/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔