မွတ္ခ်က္ အေထြေထြ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ မွ (၁၆) ရက္္ ေန႔ အထိ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Alain Juppé ၏ ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္လာပတ္မႈခရီးစဥ္သည္ ျပင္သစ္ျပည္ ႏွင္႔ ျမန္မာျပည္အစိုးရတို႔အၾကား အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းႏိုင္မႈ က႑တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းခရီးစဥ္တြင္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္အေပၚ ဥေရာပသမဂၢမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဥေရာပမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ကာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအေပၚမွီတည္ၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျပင္သစ္ျပည္၏ ျမန္မာျပည္အေပၚ ထားရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးရာမူ၀ါဒမ်ားသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ၿပီး အမ်ားသေဘာတူ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥေရာပသမဂၢ၏ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ ၄င္းမူ၀ါဒမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာျပည္အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို (လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ေရးမွအပ) ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရာ ၄င္းမွတစ္ဆင့္ ဥေရာပ-ျမန္မာႏွင့္ ျပင္သစ္-ျမန္မာတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ေခတ္သစ္တစ္ခုကို စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၄င္းျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ၌ အလြန္တက္ၾကြေသာ သံတမန္ေရးရာ မူဝါဒ ကို က်င့္သံုးေစ ရန္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအား တြန္းအားေပး မႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာက႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ ပညာေရးက႑ႏွင္႔ လူသားခ်င္းစာနာကူညီေထာက္ထားမႈ က႑မ်ားတြင္ စတင္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွစတင္ၿပီး ျမန္မာျပည္အတြက္ သံုးစဲြေငြ ကို ၃-ဆတိုးပြား သံုးစဲြခဲ့ပါသည္။ ျပင္သစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ(AFD)ကိုလည္း ျမန္မာျပည္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတို႔ ႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ ပါရီၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပင္သစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီး Pascal Canfin သည္လည္း ျမန္မာျပည္သို႔ တရား၀င္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 20/06/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔