မဂၤလာပါပြဲေတာ္ မွတ္တမ္းဗီဒီယို

မဂၤလာပါပြဲေတာ္ မွတ္တမ္းဗီဒီယို
ပြဲေတာ္၏ အေကာင္းဆုံးေသာ အခိုက္အတန္႔ေလးမ်ားအား က်ြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ခံစားၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။
ပြဲေတာ္ႀကီးျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ့ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းအား ထပ္မံ၍ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 09/01/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔