ဘရပ္ဆဲ(လ္) အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရျခင္း အေပၚ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတသည္ ဘယ္(လ္)ဂ်ီယမ္ျပည္သူလူထု ႏွင္႔ လုံးဝ တစိတ္တဝမ္းတည္းရွိေနပါ ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္ပါသည္ ။
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတသည္ ထုိကဲ႔သုိ႕ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ လုိအပ္ႏုိင္မည္႕အကူအညီ မ်ားကုိေပးႏုိင္ရန္ ဘယ္(လ္)ဂ်ီယမ္အစုိးရ၏ တာဝန္ရွိေသာအရာရွိၾကီးမ်ားႏွင္႔ အျမဲဆက္သြယ္ေနလွ်က္ ရွိပါသည္။
ဘရပ္ဆဲ(လ္) ျမဳိ႕တြင္ျဖစ္ပြားခဲ႕ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ႕သည္ ဥေရာပတခြင္လုံးကုိထိခုိက္တုံလႈပ္ သြားေစခဲ႔ပါသည္။ ျခိမ္းေျခာက္မႈ႕ကုိလုိအပ္သလုိ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ဥေရာပတုိက္တစ္ခုလုံး၏ လုံျခဳံေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရႊက္္ရန္မျဖစ္မေန လုိအပ္ပါသည္။ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္က ဇန္နဝါရီ ႏွင္႔ ႏုိဝင္ဘာလမ်ား တြင္ကုိယ္တုိင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ျခင္းခံခဲ႔ရေသာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင္႔လည္း လုိအပ္သည္႕ လုံျခဳံေရး အစီအမံမ်ားကုိ စီစဥ္ခ်မွတ္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသည္ အၾကမ္းဖက္္မႈ႕ကုိ တုိက္ခုိက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင္႔ ၄င္း၏ ျပည္တြင္းမွာပါ တင္းၾကပ္ခုိင္မာစြာ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။
ဤကဲ႔သုိ႔အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျပင္သစ္အစုိးရသည္ နယ္စပ္ရွိလုံျခဳံေရးရဲအရာရွိမ်ား ႏွင္႔ အမ်ားျပည္ သူ ခရီးသြားလာေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ လုံျခဳံေရးဆုိင္ရာအစီအမံမ်ားအတြက္ လုံျခဳံေရး အင္အားမ်ား တုိးျမွင္႔ခ်ထားရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားပါသည္။
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတအေနျဖင္႔ က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ား ၊ ၄င္းတုိ႔ႏွင္႔ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္သူမ်ား ႏွင္႔ ဘယ္(လ္)ဂ်ီယမ္ ျပည္သူလူထုအားလုံးအတြက္ ရင္းႏွီးစြာ ၊ ရုိးသားစြာျဖင္႔ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 24/03/2016

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔