ဗီဇာ ဌာန ပိတ္ ျခင္း ။

2013 ခုႏွစ္ ဧျပီလ 4 ရက္ ၾကာသပေတ: ေန့တြင္ ေကာင္စစ္ဌာန ႏွင့္ ဗီဇာ ဌာန ပိတ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 02/04/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔