ဗီဇာေလွ်ာက္ရန္အတြက္ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္း အခ်က္အလက္မ်ား

မိမိကိုင္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အမ်ဳိးအစား ( ရုိးရုိးႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ၊ သံတမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ၊ အထူးႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ) ေပၚမူတည္ၿပီး ဗီဇာစည္းမ်ဥ္းမ်ား ကြဲၿပားသြားပါသည္။ ရွန္ဂန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိမိေနထိုင္လိုေသာ ကာလအပိုင္းအၿခားေပၚမူတည္ၿပီး မိမိကိုင္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မွာ လံုေလာက္ေသာ သက္တမ္း ရွိရပါမည္။

ဗီဇာအမ်ဳိးအစားမ်ား

ဗီဇာအမ်ဳိးအစားမွာ မိမိခရီးစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ သြားလိုသည့္ကာလေပၚမူတည္၍ ကြဲၿပားသြားပါသည္။
- ရက္ေပါင္း ၉၀ ေအာက္ (သို႔) ၉၀ ရက္ အထိ ေနမည့္ သူမ်ားအတြက္ ကာလတို ဗီဇာ (ရွန္ဂန္ဗီဇာ) ၿဖစ္ပါသည္။
- ရက္ေပါင္း ၉၀ အထက္ေနမည့္သူမ်ားမွာ ကာလရွည္ ဗီဇာၿဖစ္ပါသည္။ မိမိသြားလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကာလၾကာခ်ိန္ကို ဗီဇာေလ်ာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေသခ်ာစြာ ေဖၚျပရပါမည္။ ကာလရွည္ဗီဇာ ရရွိသူမ်ားအတြက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိပါက မိမိ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ဗီဇာ အမ်ဳိးအစားကို ေျပာင္းလဲခြင့္ မရွိပါ။ ထို႔မျပင္ အလုပ္ လုပ္လိုသည္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါက အလုပ္လုပ္ရန္ ခြင္႔ျပဳခ်က္ ရျပီးမွ ဗီဇာေလွ်ာက္ရပါမည္။
- ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ ျပင္သစ္နယ္ေျမမ်ုားအတြက္ ဗီဇာစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိသြားလိုသည့္ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာ ေဖၚျပရပါမည္။

သာလတိုဗီဇာ(ရွန္ဂန္ဗီဇာ)

ရွန္ဂန္ဗီဇာဟုေခၚေသာ ကာလတိုဗီဇာ အမ်ဳိးအစားသည္ ရွန္ဂန္ႏိုင္ငံမ်ားကို ၆ လ အတြင္း အမ်ားဆံုး ရက္ေပါင္း ၉၀ အထိ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္သည္။ ၎ဗီဇာသည္ တစ္ႀကိမ္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ (သို႔) အႀကိမ္ႀကိမ္ဝင္ခြင့္ဗီဇာဟူ၍ ထုတ္ေပးပါသည္။ ၎ဗီဇာ အမ်ဳိးအစားသည္ အလည္အပတ္သြားလိုသူမ်ား၊ စီးပြားေရးအတြက္သြားလိုသူမ်ား၊ မိသားစုကို အလည္းသြားလိုသူမ်ား၊ ရက္တိုသင္တန္းသြားလိုသူမ်ား၊ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရက္တိုသင္တန္းသြားလိုသူမ်ား ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ လစာရ ယာယီအလုပ္ လုပ္ရန္ွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိသူမ်ား ( ဥပမာ- အႏုပညာရွင္မ်ား၊ အားကစားသမားမ်ား၊ လစာရ ယာယီအလုပ္ လုပ္သူမ်ား ) ျဖစ္ပါသည္၊

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ႏိုင္ငံတကာ ျပင္သစ္ေလဆိပ္နယ္နမိတ္ အျပင္ဖက္ မထြက္ပါက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဝင္ခြင့္ ဗီဇာ မလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ခၽြင္းခ်က္အျဖင့္ အခ်ဳိ႔ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ေလဆိပ္တစ္ေထာက္နား ဗီဇာ ( Airport Transit Visa ) လိုပါသည္။

ကာလရွည္ဗီဇာ

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ၃ လထက္ ပိုေနမည့္သူမ်ားအတြက္ ကာလရွည္ဗီဇာ ထုတ္ေပးပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ျပင္သစ္တြင္ ေက်ာင္းတက္သူမ်ား၊ အလုပ္လုပ္မည့္္သူမ်ား ႏွင့္ မိသားစုေပါင္းစည္းမည့္သူမ်ား အတြက္ူ ကာလရွည္ဗီဇာ ကိုထုတ္ေပးပါသည္။
ကာလရွည္ဗီဇာအမ်ဳိးအစားမွာ ျပင္သစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ OFII ရုံးကို ဆက္သြယ္ရန္လိုအပ္ၿပီး တခ်ဳိ႔ကိစၥမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ Préfecture တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ ေလွ်ာက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ရွန္ဂန္ႏုိင္ငံမ်ား အဝင္တြင္စစ္ေဆးမွုမ်ား

ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာရရွိထားေသာ္လည္း ရွန္ဂန္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရွိရန္ မလံုေလာက္ေသးပါ။ ရွန္ဂန္ႏုိင္ငံမ်ား အဝင္တြင္ စစ္ေဆးမွုမ်ား ရွိပါသည္။ ၎စစ္ေဆးမွုသည္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာလိုအပ္ေသာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုး အက်ဳံးဝင္းသည္။
ထပ္မံသိရွိလိုပါက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး႒ာန၏ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ အဂၤလိပ္လိုထပ္မံၾကည့္ရွုႏိုင္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 21/02/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔