ပါေမာကၡခ်ဳပ္ သမားေတာ္ၾကီး ဦးေဇာ္ေဝစုိးအား Knight of the Order of Academic Palms ဆုတံဆိပ္ကုိ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ျခင္း

နုိိဝင္ဘာလ ၁-ရက္ေန႔ ၊ အဂၤါေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Mr. Olivier RICHARD သည္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသုိလ္ ၁- မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ သမားေတာ္ၾကီး ဦးေဇာ္ေဝစုိးအား Kight of the Order of Academic Palms ဆုတံဆိပ္ကုိ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ပါသည္။

သမားေတာ္ၾကီး ဦးေဇာ္ေဝစုိးသည္ သူ၏တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ က ်န္းမာေရး က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ႔ သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္ၾကာျမင္႔ ျပီျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မီသည္႔ အစားထုိး အရုိးဆက္ နည္းပညာကုိ ကြ်မ္းက်င္သည္႔ အရုိးအထူးကုဆရာဝန္ၾကီးသည္ အထူး သျဖင္႔ ေပါင္ ႏွင္႔ ဒူး အရုိး ကုိကုသရာ တြင္လြန္စြာ ကြ ် မ္း က ်င္သည္႔ျပင္ ထိခုိက္ ဒဏ္ ရာ ႏွင္႔ ေက ်ာ ေရာခြဲစိတ္မွဳ႕ပညာတြင္လည္း ထူးခြ်န္လွပါသည္။ ဆရာၾကီး သည္ ပစၥည္း မ်ားျပည္႕စုံစြာတပ္ဆင္ထားသည္႔ ေက ်ာရာခြဲစိတ္မွဳ႕ ဌာနတစ္ခုကုိ ေရာဂါကုသေရး ႏွင္႔ သင္တန္း ပါတြဲဖက္လ ် က္ ရန္ကုန္အရုိးအထူးကုေဆးရုံၾကီး ဝင္းအတြင္း၌ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ ဖြင္႔လွစ္ ခဲ႔ပါသည္။

ထို့အျပင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဇာ္ေဝစိုးသည္ အေရးေပၚေဆး၀ါးကုသေရးတြင္ စိတ္ပါဝင္စားမွဳ ၾကီးမား သည္။ သူသည္ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္တြင္ ပါရီျမိဳ့ရွိ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အေရးေပၚေဆးဝါးကုသေရးဌာန (SAMU) ကုိသြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာႏွင့္အေရးေပၚ ေဆးကုသမွဳဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရးေက်ာင္း အပါအဝင္ ရန္ကုန္ျမိဳ့အေထြေထြေဆးရံုၾကီးရွိ အေရးေပၚဌာနအား ပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာရန္ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာျဖင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အေရွ့ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲေတာ္ တြင္ ေဆးဝါးဆိုင္ ရာအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဇာ္ေဝစိုးသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၠေလးေဆးရံုမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာေထာက္ပံ့မွဳမ်ားေပးခဲ့သည့္အျပင္ တစ္ဖက္မွလည္း ပါရီျမိဳ႕ေဆးရံုအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ခဲ့သည္။ France Asia Medical Association ႏွင့္ ၾကည္ရွည္ခိုင္ခ့ံေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ရာတြင္ ျပင္သစ္ျမန္မာ ဆရာဝန္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရးကို ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ားလည္ပတ္မွဳ႕တြင္ အတူပါရွိျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားတြင္ ပါ ဝင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေခ်ာေမြ႕လည္ပတ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအား ရရွိေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သူ၏အားထုတ္မွဳမ်ားျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ပူးေပါင္းေရးသေဘာတူညီမွဳ႕မ်ား ေအာင္ျမင္အျပီးသတ္ႏိုင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ျပင္သစ္-ျမန္မာ က်န္းမာေရး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္းမွာလည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 04/11/2016

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔