ပထမဦးဆုံး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရွးေဟာင္း DNA ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈတြင္ ျပင္သစ္-ျမန္မာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနစီမံကိန္း၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

ျပင္သစ္-ျမန္မာ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ေရွးဦးလူသား DNA တို႔၏ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇအစုမ်ားကို မၾကာေသးမီက ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေလ့လာရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ ေရေျမပတ္ဝန္းက်င္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲလွသည့္ လူဦးေရသမိုင္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ သိပၸံစာေစာင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Lipson et al. ၏ အြန္လိုင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္က အေရးပါသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈျဖစ္စဥ္ႀကီး အနည္းဆုံး သုံးရပ္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။
ေရွးဦး DNA မ်ားသည္ အပူပိုင္းရာသီဥတုရွိရာ အရပ္မ်ားတြင္ ၾကာရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈ နည္းပါးလွသည့္ အေလ်ာက္ မၾကာေသးမီက တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့မႈမ်ားကို စိစစ္စမ္းသပ္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ေရ ရာေပါင္းမ်ားစြာ အနက္ ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔မွ ေတြ႕ရွိမႈ ၁၈ ခုသာလွ်င္ စိစစ္စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ျပင္သစ္-ျမန္မာအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အုတ္အိုင္သခ်ႋဳင္းတြင္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ေၾကးေခတ္အေစာပိုင္း ကာလမွ ႐ုပ္ႂကြင္းပုံစံ ၂ ခု ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္႐ုပ္ႂကြင္း “S28” ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႀကီး႐ုပ္ႂကြင္း “S29” တို႔ကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္း “S28” ႏွင့္ “S29” တို႔သည္ သတၱဳအသုံးျပဳမႈ မစတင္ေသးမီ ဘီစီ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္အဆုံး ေက်ာက္ေခတ္သစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ရွင္သန္ခဲ့လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ယင္းတို႔ႏွစ္ဦးကို အေခါင္းတစ္ခုအတြင္း ထည့္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေလာင္းကို ပိတ္စျဖင့္စည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဘးတြင္ အိုးတစ္အိုး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္အိုး အတူထားရွိကာ ေျမျမဳပ္သၿဂႋဳဟ္ထားပါသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွကုန္းတြင္းပိုင္း ေက်ာက္ေခတ္သစ္ဆိုင္ရာ ေယဘုယ်ပုံစံသည္ ဘီစီ ၃၀၀၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၀၀ ဦးပိုင္းကာလ၌ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအရပ္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ၾသစႀတိဳအာရွဘာသာစကားေျပာ၍ ဆန္စပါးႏွင့္ ႏွံစားေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ လူမ်ား ေတာင္ဘက္အတိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ၾကသည့္ ပုံစံပင္ျဖစ္ပါသည္။ မူလကတည္းက ေနထိုင္ေနၾကသည့္ အမဲလိုက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား အတူေပါင္းစည္းေနထိုင္ၾကရင္း ေသြးေႏွာမႈမ်ားရွိလာသည့္အေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာႏွင့္ ဘာသာေဗဒဆိုင္ရာ အေထာက္အထားေကာင္းမ်ား ရွိပါသည္။ aDNA အခ်က္အလက္သစ္မ်ားသည္ ယင္းေယဘုယ်ပုံစံကို အေထာက္အကူျပဳေနပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားတြင္မူ ကေမာၻဒီးယား၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္မည့္ ေရွးေဟာင္း DNA မ်ား ပါရွိမေနပါ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ အစျပဳၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ ၾကာၿပီးသည့္ အခါမွ ယင္းေက်ာက္ေခတ္သစ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားကို သက္တမ္းသတ္မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔၏ DNA မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိေနထိုင္ေနၾကသူမ်ားအပါအဝင္ ဆိုင္ႏို-တိဘက္တန္ စကားေျပာသူမ်ား ႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္လ်က္ရွိပါသည္။
“ဒါေတြက ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆုံးေတြ႕ရတဲ့ aDNA အခ်က္အလက္ေတြပါပဲ။ နမူနာပုံစံ အေရအတြက္ ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးနည္းပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ရလဒ္ေတြကို နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရာမွာ အင္မတန္သတိထားရပါတယ္” ဟု ျပင္သစ္-ျမန္မာစီမံကိန္းအဖြဲ႔၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ T. O. Pryce က ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ကနဦးေလ့လာမႈအရ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသည္ အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွကုန္းတြင္းပိုင္းအရပ္တို႔ႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈျဖစ္စဥ္ အနည္းဆုံးတစ္ရပ္ ရွိခဲ့ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္အရ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သည့္ လူမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းလာရာ၌ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔၌ကဲ့သို႔ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ အစျပဳခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းလမ္းေၾကာင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည္ဆိုသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးထက္ ယခု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွတဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ “အေရွ႕ေတာင္အာရွ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သိမ္ေမြ႕နက္နဲၿပီး အေရးပါတဲ့ ကြဲျပားမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဟာ ျပင္သစ္-ျမန္မာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြထဲက အဓိကက႑တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဲ့လုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ အင္မတန္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကတဲ့ ကမာၻအႏ႔ွံက သိပၸံပညာရွင္မိတ္ေဆြေတြ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကေနၿပီး ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးတဲ့ မိတ္ဖက္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေရွးေဟာင္းသုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးၾကတဲ့ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ Pryce က ဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္။
မ်ိဳးဗီဇေလ့လာမႈမ်ားကို ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဗီယင္နာတကၠသိုလ္တို႔မွ သုေတသီမ်ားက ဦးေဆာင္ ပါသည္။ ျပင္သစ္-ျမန္မာစီမံကိန္းကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားသိပၸံသုေတသနစင္တာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ အုတ္အိုင္တြင္ တူးေဖာ္မႈမ်ားအား ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဥေရာပေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈ ဌာနက စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားအားလုံးကို ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

JPEG
JPEG
JPEG
Figure 3: Adapted from Lipson et al 2018: Fig. 1.Overview of samples. (A) PCA with East and Southeast Asians. We projected the ancient samples onto axes computed using the present-day populations (with the exception of Mlabri, who were projected instead due to their large population-specific drift). Present-day colours indicate language family affiliation: green, Austroasiatic; blue, Austronesian; orange, Hmong-Mien; black, Sino-Tibetan; magenta, Tai-Kadai. (B) Locations and dates of ancient individuals. Overlapping positions are shifted slightly for visibility.

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 15/06/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔