ဆန္းသစ္တီထြင္ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံရံုး၏ ပစ္စကာ (PISCCA) ရန္ပံုေငြျဖင္႔ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ပစ္စကာ (PISCCA) သည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပံ့ပိုးျမွင့္တင္ေပးသြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ေအာက္ပါက႑မ်ားအတြက္ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ ရွိပါသည္။

- ေရရည္တည္တံ့ၿပီး အမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း
- ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း
- ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ အမ်ားပါဝင္ႏိုင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ယွဥ္တြဲပါ ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္ကို ေဒါင္းလုပ္ရယူၿပီး မိမိတို႔၏ အျမင္သေဘာထားမွတ္စုမ်ားကို မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔မတိုင္မီ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။

PDF - 208 kb
(PDF - 208 kb)

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 20/02/2019

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔